i.3826 / 04401620

215°C Safety Thermostat (i.3826)